Заповед за утвърждаване на механизъм за противодействие на тормоза

Механизъм-противодействие-на-тормоза-2018-НОВ

Седмично разписание 2017-2018г. за втори учебен срок

Отчет за изпълнението по Бюджета Приход за месец 12

Протокол №4 на ПС

Протокол но №4 ОС

протокол ПС

Годишен план

Програма за превенция на ранното напускане на училище – чл. 263, ал. 3 на ЗПУО

Етичен кодекс

Заповед за утвърждаване на етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Стратегия за развитие и приложен план за действие и финансиране