Протокол №3 на Общо събрание 2019-2020

Протокол номер 34 на училищното настоятелство 2019-2020

Протокол номер 1 на Общо събрание2019-2020

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко – избран заявител

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Схема Училищно мляко“

Обява по схема Училищен плод и Училищно мляко

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Механизъм за противодействие на тормоза

Училищна политика за противодействие на тормоза

Протокол номер 1 от общо събрание

Протокол 11 на ПС от 2018 – 2019

Протокол 12 на ПС 2018-2019

ФУЧ фолклор на етносите – ромски фолклор 2 – 4 клас

Училищен учебен план за начален етап,pdf

Училищен учебен план за 7 клас

Училищен учебен план за 9 клас

Училищен учебен план за 6 клас

Училищен учебен план за 5 клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план 8 кл.

Училищен учебен план за 1 клас

Учебна програма РПП – 9 кл.

Учебна програма РП матем. 7 кл.

Учебна програма по математика за 2 клас

Учебна програма математика 6 клас-РП

Учебна програма Математика 5 клас-РП

Учебна програма математика 3 клас-ИУЧ

Учебна програма за факултативни учебни часове фолклор на етносите – ромски фолклор 5 – 9 клас

Учебна програма за разширено изучаване на математика в 1 клас

Учебна програма БЕЛ за 2 клас

Учебна програма БЕЛ 7 клас-РП

Учебна програма БЕЛ 6 клас-РП

Учебна програма БЕЛ 5 клас-РП

Учебна програма БЕЛ 3 клас-ИУЧ

Учебна програма БЕЛ 1 клас

УП-РПП Предприемачество-8 кл.

УП-РПП по УП Кулинарни техники и технологии-8 кл

УП-РПП по УП Безопасност и долекарска помощ-8 клас

Разширена професионална подготовка -8 клас

Индивидуални учебни планове-8 клас

Индивидуален учебен план ученик в 9 клас Веско Методиев

Индивидуален учебен план на Християн Сашов Кънов ученик в 8 нлас

Индивидуален учебен план на ученика Ясен Жеков Петров от 8 клас

Индивидуален учебен план на ученика Стефани Захариева в 8 клас

Индивидуален учебен план на Георги Ивайлов Методиев ,ученин в IX

Дневен режим на училището

Дневен режим на училището

Правилник за дейността на училището

План за дейността на обединено училище свети свети кирил и методий село девене за учебната 2018 – 2019 година

Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2018/2019г.

Механизъм-противодействие-на-тормоза-2018-НОВ

Седмично разписание 2017-2018г. за втори учебен срок

Отчет за изпълнението по Бюджета Приход за месец 12

Протокол №4 на ПС

Протокол но №4 ОС

протокол ПС

Програма за превенция на ранното напускане на училище – чл. 263, ал. 3 на ЗПУО

Етичен кодекс

Заповед за утвърждаване на етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Стратегия за развитие и приложен план за действие и финансиране