Протокол номер 34 на училищното настоятелство 2019-2020

Протокол номер 1 на Общо събрание2019-2020

Учебна програма ФУЧ 5-6 кл.

Учебна програма ФУЧ 2-4 кл.

Училищни учебни планове

Индивидуален учебен план Марсел

Индивидуален учебен план Ясен

Индивидуален учебен план Стефани З

Индивидуален учебен план Людмила

Индивидуален учебен план Ивана

Индивидуален учебен план Георги

Индивидуален учебен план Веско

Дневен режим на училището

Годишен план за дейността на училището

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко – избран заявител

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Схема Училищно мляко“

Обява по схема Училищен плод и Училищно мляко

Инфо 156 – европейско прил. проф. квалиф. (1)

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 153 – дубликати 

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас (1)

Инфо 143 – валидиране

Инфо 138 – приемане и преместване

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Механизъм за противодействие на тормоза

Училищна политика за противодействие на тормоза

Протокол номер 1 от общо събрание

Протокол 11 на ПС от 2018 – 2019

Протокол 12 на ПС 2018-2019

ФУЧ фолклор на етносите – ромски фолклор 2 – 4 клас

Училищен учебен план за начален етап,pdf

Училищен учебен план за 7 клас

Училищен учебен план за 9 клас

Училищен учебен план за 6 клас

Училищен учебен план за 5 клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план 8 кл.

Училищен учебен план за 1 клас

Учебна програма РПП – 9 кл.

Учебна програма РП матем. 7 кл.

Учебна програма по математика за 2 клас

Учебна програма математика 6 клас-РП

Учебна програма Математика 5 клас-РП

Учебна програма математика 3 клас-ИУЧ

Учебна програма за факултативни учебни часове фолклор на етносите – ромски фолклор 5 – 9 клас

Учебна програма за разширено изучаване на математика в 1 клас

Учебна програма БЕЛ за 2 клас

Учебна програма БЕЛ 7 клас-РП

Учебна програма БЕЛ 6 клас-РП

Учебна програма БЕЛ 5 клас-РП

Учебна програма БЕЛ 3 клас-ИУЧ

Учебна програма БЕЛ 1 клас

УП-РПП Предприемачество-8 кл.

УП-РПП по УП Кулинарни техники и технологии-8 кл

УП-РПП по УП Безопасност и долекарска помощ-8 клас

Разширена професионална подготовка -8 клас

Индивидуални учебни планове-8 клас

Индивидуален учебен план ученик в 9 клас Веско Методиев

Индивидуален учебен план на Християн Сашов Кънов ученик в 8 нлас

Индивидуален учебен план на ученика Ясен Жеков Петров от 8 клас

Индивидуален учебен план на ученика Стефани Захариева в 8 клас

Индивидуален учебен план на Георги Ивайлов Методиев ,ученин в IX

Дневен режим на училището

Дневен режим на училището

Правилник за дейността на училището

План за дейността на обединено училище свети свети кирил и методий село девене за учебната 2018 – 2019 година

Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2018/2019г.

Заповед за утвърждаване на механизъм за противодействие на тормоза

Механизъм-противодействие-на-тормоза-2018-НОВ

Седмично разписание 2017-2018г. за втори учебен срок

Отчет за изпълнението по Бюджета Приход за месец 12

Протокол №4 на ПС

Протокол но №4 ОС

протокол ПС

Програма за превенция на ранното напускане на училище – чл. 263, ал. 3 на ЗПУО

Етичен кодекс

Заповед за утвърждаване на етичен кодекс

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Стратегия за развитие и приложен план за действие и финансиране