Учебен процес

В училището се обучават ученици в дневна форма на обучение

Защита на личните данни – материали

ГРАФИК контролни и класни работи 2 срок

Седмично разписание 5-10 клас ВТОРИ срок

Седмично разписание 1-4 клас ВТОРИ срок

Седмично разписание ЦОУД 5-7 клас ВТОРИ срок

Седмично разписание ЦОУД 1-4 клас ВТОРИ срок

Седмично разписание прогимназиален етап ЦОУД следобед

Седмично разписание 5-10 клас до обяд

Седмично разписание начален етап ЦОУД следобед

Седмично разписание начален етап 1-4 клас до обяд

Дневен режим на училището

Действия поради наличие на COVID 19

Утвърден прием в 8 клас за учебната 2022/2023 година

Учебници за 8, 9 и 10 клас

Методика на оценяване на физическата дееспособност