Стратегия за развитие на училището

План за действие и финансиране Прил 1 към Стратегия

Стратегия за възпитателна работа

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас Строител монтажник

УУП 8 клас Хлебар сладкар

УУП 9 клас Строител монтажник

УУП 9 клас Хлебар сладкар

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за подобряване резултатите на учениците

Училищен план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Методика на оценяване на физическата дееспособност

План програма по БДП

План училищна комисия по БДП

План за противодействие на училищния тормоз

Правила за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз

План за сигурност

План за квалификация на педагогическите кадри

План на комисията по етика

Етичен кодекс

Правила за достъп до обществена информация

Политика за защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни