За всички училища в страната са разработени  три нови електронни услуги от Министерство на електронното управление.
Услуги предоставяни от Училища
Услугите са публикувани на Единния портал за достъп до електронни административни услуги – https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/services-public/services-public и се заявяват чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Всички останали административни документи издавани от училището:

I. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Информация за услугата

Заявление_преместване от друго училище

Декларация за информирано съгласие на родител

II. Издаване на диплома за средно образование

Информация за услугата

III. Заявление за записване в определена форма на обучение

Заявление

IV. Заявление за промяна формата на обучение

Заявление

V. Заявление за информирано съгласие на родител за прилагане на дейности за преодоляване на проблемното поведение и затруднения с приобщаването

Заявление

VI. Заявление за информирано съгласие на родител за прилагане на дейност по чл. 45, т. 6 от Наредбата за приобщаващото образование

Заявление

VII. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Информация за услугата

Заявление

VIII. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Информация за услугата

IX. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Информация за услугата

X. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Информация за услугата

Заявление

XI. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Информация за услугата

XII. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Информация за услугата

Заявление

XIII. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия, валидиране на компетентности и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.