За училището

Добре дошли!

Ние сме Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий“ село Девене, община Враца. Училището е с 230 годишна история, а съвременната сграда е построена през 1987г. То се намира в центъра на селото.  Училището носи името на славянските братя Кирил и Методий, основоположниците на българската просвета и култура.
Училището е  научило на четмо и писмо поколения девенци, то заема водещо значение в живота на местните жители, както и на  тези от близките села Чирен, Три кладенци, Фурен. То е авторитетно учебно заведение със собствен облик, с вътрешно училищна култура, с утвърдени училищни ценности, традиции и изяви.
В училището се обучават 130 ученика, разпределени в 9 паралелки от I до Х клас. Образователно-възпитателния процес се провежда от 18 висококвалифицирани педагози.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Мисията на ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” е да осигурява задълбочена базисна подготовка на учениците в начален и прогимназиален етап на обучение според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз.

СТРАТЕГИИ НА УЧИЛИЩЕТО
* Изграждане на съвременен имидж на училището в контекста на европейската интеграция.
* Формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешките ценности.
* Поставяне на ученика в центъра на образователния процес, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.
* Провокиране и стимулиране на мисленето и самостоятелността, с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.
* Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
* Ефективна организация на училищните дейности.
* Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.
*Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.
* Изграждане на позитивна учебна среда.
* Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на педагогическия персонал в контекста на учене през целия живот.
* Задълбочаване взаимодействието с предучилищния сектор по приемствеността детска градина – начално училище.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
* СИП –  ромски фолклор;
* занималня (I – VII клас);
* участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници;
* специалност: Работник в заведенията за храна и развлечения (VIII – Х клас).

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:
* просторни, добре оборудвани класни стаи;
* компютърна зала, игротека, кабинет по ромски фолклор;
* парково пространство, асфалтирана спортна площадка;
* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
*  ресурсен кабинет;

*  библиотека;

* Интернет;

* отопление – парно и климатици;
* здравен кабинет;

*  столово хранене, безплатно за пътуващите ученици;

Като нов WordPress потребител, посетете таблото си, за да изтриете или редактирате тази страница и да създадете много нови. Забавлявайте се!