Учебен процес

В училището се обучават ученици в дневна форма на обучение

График поправителни изпити за V и VІ клас

Защита на личните данни – материали

Седмично разписание ВТОРИ срок V-Х клас

Седмично разписание ВТОРИ срок І-ІV клас

Седмично разписание ВТОРИ срок V-VІІ клас ЦОУД

Седмично разписание ВТОРИ срок І-ІV клас ЦОУД

График контролни и класни работи

Дневен режим 2023 2024

Учебници за 8, 9 и 10 клас

Методика на оценяване на физическата дееспособност