Учебен процес

В училището се обучават ученици в дневна форма на обучение

Защита на личните данни – материали

ГРАФИК контролни и класни работи

Седмично разписание V-VІІ клас ЦОУД

Седмично разписание V-Х клас_до обяд

Седмично разписание І – ІV клас ЦОУД

 Седмично разписание І – ІV клас до обяд 

Дневен режим 2023 2024

Учебници за 8, 9 и 10 клас

Методика на оценяване на физическата дееспособност