Правила за достъп до обществена информация

Уважаеми посетители,

В този раздел можете да се запознаете с Правилата за предоставяне на достъп до обществена информация, Заповедите на директора на училището в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация, както и да откриете необходимите Ви образци на документи във връзка с правата Ви по Закона за достъп до обществена информация.

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация /Обн., ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г./

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”
Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в администрацията на Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ на адрес: с. Девене, ул. „Ангел Георгиев“, № 58
Tелефон за връзка: 09 182 22 75
Заявления (подписани и сканирани) могат да се подават и на електронен адрес: devene.1972@abv.bg .

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:
1. Дискета – един брой – 0,50 лв.;
2. CD – един брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. Разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;
5. Ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;
6. Факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;
7. Видеокасета – 1 бр. – 3.25 лв.;
8. Аудиокасета – 1 бр. – 1,15 лв.;
9. Писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.;
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

Заплащането на дължимите разходи се извършва в брой или по банков път по сметка на учебното заведение:

БАНКА „ДСК“ ЕАД

IBAN: BG22STSA93003121045601

BIC: STSABGSF

Заповед за утвърждаване на правила за достъп до обществена информация по ЗДОИ

ZDOI 1

pril7_prilozhenie_zajavlenie

protokol_

protokol_DOI_ustno