Проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Нашето училище е част от новият проект на МОН. Към момента вече получихме 11 лаптопа и 8 таблета за нашите ученици, както и 5 лаптопа за учителите. Започнаха и обученията на учениците от начален курс.