Проект „Училището – нашият втори дом“ финансиран от ЦОИДУЕМ

Представяне на проекта финансиран от ЦОИДУЕМ

Проектното предложение „Училището-нашият втори дом”в Обединено училище „ Св. Св. Кирил и Методий” село Девене, община Враца, финансирано от ЦОИДУЕМ, беше одобрено и дейностите вече стартираха.  Проектът епо Приоритет 2 от процедурата:  „Реализиране на интегрирани дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система“.

Целта на проектното предложение е превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната систем и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация. Участници в Проектното предложение са 118 ученици, 50 родители, 16 учители, 1 счетоводител и 5 непедагогически персонал. Заложени са следните дейности: Лятно училище за бъдещи първокласници,извънкласни дейности: Клубове: „Млад сладкар“, “ Приложна география“,„Избирам да уча“,кръгла маса с родители на ученици от 5- 7 клас на тема: „Важно ли е образованието“,обучение на учители на тема: „Превенция на отпадането от училище“,  екскурзии. Дейностите на клубоветемогат да бъдат проведени дистанционно. При необходимост „Лятно училище“ може да бъде проведено на открито в двора на училището, а  дейност „Заедно можем“ ще се извърши през онлайн платформа.

Вече стартираха и първите занимания на учениците, които започнаха с ентусиазъм занятията!

https://www.vratzaplus.com/index.php?lang=bg&r=home/t165/t38672 

https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19441945&SiteID=922