Договор на основание чл. 194 от ЗОП

13.03.2019 12:27

Протокол  за дейността на комисията назначена със Заповед №384/22.02.2019 на Директора на ОбУ село Девене във връзка с процедура по събиране на оферти с обява по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на физкултурен салон, сервизни възли и прилежащ коридор“

05. 03. 2019 13:14

Обява за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “ Ремонт физкултурен салон, сервизни възли и прилежащ коридор в у – ще „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Девене  общ. Враца ID 9085381

BG – с. Девене Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Документация

Количествена сметка

Образци нова 333

Ценово предложение образец

05. 02. 2019г. 16:04