Проект BG05M2OP001 – 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели:

  1. Развитие на уменията за учене, творческите и спортните способности;
  2. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  3. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

През учебната 2017 / 2018 година в Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” по Проекта функционират 2 групи:

1.  Група „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ II – IV – ръководител: г-жа Валя Трифонова

2.  Група „Лесна математика“ – ръководител: г-жа Анжела Мицева

3.  Група  Български език  – ръководител: г-жа Нонка Георгиева

4.  Група  Математика  – ръководител: г-жа Цецка Евтимова

5.  Група География: г-жа Цеца Василева

6.  Група Български език и литература – ръководител: г-жа  Пенка Димитрова

7.  Група Български език и математика – ръководител: г-жа  Силвия Панова

8.  Група „Народни танци“– ръководител: г-н Светослав Пеевски

9.  Група „Учим се да плуваме“ – г-н Валентин Йорданов