Приходи разходи 1во тримесечие 2023г

Отчет 4то тримесечие 2020

Отчет 3 то тримесечие 2020

Отчет 2-ро тримесечие 2020

Отчет 1-во тримесечие 2020

ИНФОРМАЦИЯ отчет към 12.2019

Отчет 4-то тримесечие 2019

Отчет 3-то тримесечие 2019

Отчет 2-ро тримесечие 2019

Отчет 1-ро тримесечие 2019

Бюджет  2020

Бюджет 2019

Бюджет 2018г.