Защита на личните данни – материали
За всички училища в страната са разработени  три нови електронни услуги от Министерство на електронното управление.

Услуги предоставяни от Училища

Услугите са публикувани на Единния портал за достъп до електронни административни услуги – https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/services-public/services-public и се заявяват чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

График за консултиране на родители и ученици

Дневен режим 2023 2024

ПРОЦЕДУРА за налагане на санкции

Процедура за извиняване на отсъствия

Правила за получаване на стипендии

Правила за безвъзмездно ползване на учебници

Секторна стратегия по БДП

СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

За поредна година ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се възползва от схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци в училищата по проект на Държавен донд „Земеделие“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

СХЕМА УЧИЛИЩНО МЛЯКО

Министерството на образованието и науката сключва споразумение с Държавен фонд „Земеделие“ за осигуряването и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

В училището плод, мляко и мед по програмата се доставя от фирма НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

Покана за събрание на родителите, на основание чл.14 ал. 2 и ал.4 от Правилник, за създаване, устройството и дейността на обществените съвети

Правила за прием на ученици в първи клас