Проект „Училището има смисъл“ финансиран от ЦОИДУЕМ

Проектното предложение „Училището има смисъл” в ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Девене, общ. Враца за период от 10 /десет/ месеца за учебната 2022/2023год. по Приоритет 3 „Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до предучилищно и училищно образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез осъществяване на процес на десегрегация и/или прилагане на мерки за преодоляване на демографски, социално‐икономически и културни бариери“ и Стратегическа цел: Осигуряване на ранен и равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности чрез процеса на десегрегация в образованието и/или преодоляване на демографски, социално-икономически и културни бариери.
Участници в Проектното предложение са 137 ученици, в които се включват и 9 ученици със СОП, 15 учители и 20 родители. Проектът отразява засилването на толерантността, мотивацията, позитивна промяна в нагласите и отношението към образованието, приемането му като ценност от децата и учениците от етническите малцинства.
Дейност 1: Дейности за подпомагане на процеса на обхващане и включване в образователната система на деца и ученици, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от етническите малцинства, с фокус върху роми. Синьо лято е дейността в проектното предложение, която включва организиране на лятно училище, летни спортни забавления и летен лагер. Лятно училище за бъдещи първокласници. Летни забавления за учениците през лятото, които искат да продължат да общуването със съучениците си и през ваканцията. Друга дейност е Летен лагер за ученици, които да имат възможност за комуникация с непознати деца в различна и интересна за тях среда.
Дейност 2: Дейности за подобряване достъпа до качествено образование на децата и учениците в социално уязвимо положение от етническите малцинства чрез оказване на интегрирана подкрепа (социална и образователна). Извънкласна дейност: Клуб „Опознай света“ за учениците от начален етап, прогимназиален и първи гимназиален етап – всички ученици в училището. Впечатленията на учениците от дейността на Клуб „Опознай света“ ще бъде изразявана в предвидения Кът за творчество и дейности в него, която ще се осъществи по Дейност 3 на приоритет 3: Дейности, насочени към изграждане на образователна и обществена среда за реализиране процес на десегрегация.

Основна цел на проекта:
Реализиране на мерки за ранен и равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности чрез процеса на десегрегация в образованието и/или преодоляване на демографски, социално-икономически и културни бариери.