Стратегия за развитие на училището

План за действие и финансиране Прил 1 към Стратегия

Стратегия за възпитателна работа

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас Сухо строителство

УУП 8 клас Хляб

УУП 9 клас Дограма

УУП 9 клас Хляб

УУП 10 клас Дограма

УУП 10 клас Хляб

ИУП 10 клас 22-23 Хляб

ИУП 8 клас 22-23 Дограма

ИУП 10 клас 22-23 Хляб 1

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за подобряване на резултатите на учениците

Училищен план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Методика на оценяване на физическата дееспособност

План училищна комисия по БДП

План програма БДП

План за противодействие на училищния тормоз

Правила за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз

План за квалификация на педагогическите кадри

План на комисията по етика

Етичен кодекс 23 24

Правила за достъп до обществена информация

Политика за защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали