Стратегия за развитие 2024-2029

План за действие към стратегията за развитие

Стратегия за възпитателна работа

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас Сухо строителство

УУП 8 клас Хляб

УУП 9 клас Дограма

УУП 9 клас Хляб

УУП 10 клас Дограма

УУП 10 клас Хляб

ИУП Работник ХВП 9 клас

ИУП Строителство 1 9 клас

ИУП Строителство 2 9 клас

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището

Училищен план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Методика на оценяване на физическата дееспособност

План училищна комисия по БДП

План програма БДП

План за противодействие на училищния тормоз

Правила за прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз

План за квалификация на педагогическите кадри

План на комисията по етика

Етичен кодекс 23 24

Правила за достъп до обществена информация

Политика за защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на лицата подаващи сигнали